Pomożemy Ci uzyskać i utrzymać wymarzoną sylwetkę

Regulamin

Regulamin korzystania z usług Gabinetu Dietetycznego GO DIET Agnieszka Jasińska dietetyk kliniczny

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Gabinetu Dietetycznego GO DIET jest licencjonowany dietetyk kliniczny Agnieszka Jasińska.
 2. Dane teleadresowe firmy:
 3. Lubartowska 68A lokal usługowy 4 (Klub sportowy Time for Fit), 20-094 Lublin
  Telefon: +48 603 441 410,
  e-mail: go.diet4@gmail.comWWW: http://www.go-diet.pl
 4. Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Gabinet Dietetyczny GO DIET Agnieszka Jasińska dietetyk kliniczny , zwany dalej Gabinetem, w tym zasady związane z realizacją usług, ich kosztów i składania reklamacji.
 5. Pracownik Gabinetu wykonuje usługi zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Dietetyka i posiada niezbędne uprawnienia do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w obszarze proponowanej dietoterapii z zachowaniem godności Pacjenta i tajemnicy zawodowej.

 

II. PRZEBIEG REALIZACJI USŁUG

 1. Gabinet świadczy usługi w zakresie dietoprofilaktyki, terapii żywieniowej, terapii żywieniowo-suplementacyjnej
 2. Gabinet świadczy usługi w następujących formach:
 •   konsultacji osobistych
 •  konsultacji on-line ( za pomocą poczty elektronicznej i/lub Skype)
 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji regulaminu Gabinetu oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, rejestracji konsultacji telefonicznych i zgody na otrzymywanie treści cyfrowych za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów internetowych lub telefonicznie.
 2. Realizacja usługi w każdej dostępnej formie wymaga wypełnienia formularza zawierające następujące dane: imię i nazwisko, wiek, płeć, masę ciała, opis problemów zdrowotnych, występujące alergie, nietolerancje pokarmowe, stosowane leki i suplementy, zioła, przebyte choroby i zabiegi operacyjne, choroby występujące wśród członków najbliższej rodziny, rodzaj aktywności fizycznej oraz dane kontaktowe, w tym aktualny nr telefonu oraz adres e-mail, na który będą przesyłane informacje dotyczące realizowanych na rzecz Pacjenta usług.
 3. Gabinet przechowuje całość dokumentacji dotyczącej danego Pacjenta.
 4. Na pisemny wniosek Pacjent ma prawo wglądu lub odbioru dokumentacji osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną.
 5. Gabinet zobowiązuje się do przetwarzania i przechowywania dokumentacji Pacjenta z zachowaniem poufności danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Chęć skorzystania z usług Gabinetu można zgłaszać:
 1. Wszelkie zmiany dotyczące terminu realizacji usługi należy zgłaszać telefonicznie.
 2. Konsultacje osobiste obywają się podczas wizyty Pacjenta w siedzibie Gabinetu.
 3. Realizacja usługi on-line lub konsultacji telefonicznej poprzedzona jest ustaleniem dogodnego terminu i jej wcześniejszym opłaceniem.
 4. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi w następujących przypadkach:

a) braku pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Pacjenta niepełnoletniego,

b) gdy Pracownik uzna, że wykonanie usługi może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia Pacjenta,

c) gdy Pracownik uzna, że usługa oferowana przez Gabinet nie spełni oczekiwań Pacjenta lub wymaga on specjalistycznego leczenia w placówce medycznej,

d) gdy Pacjent nie współpracuje z Pracownikiem Gabinetu w zakresie realizacji usługi, w szczególności wobec odmowy wykonania koniecznych badań laboratoryjnych lub lekarskich,

e) wizyty Pacjenta będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

f) gdy zachowanie Pacjenta podczas konsultacji jest agresywne, obraźliwe i stanowi zagrożenie dla Pracowników lub wyposażenia Gabinetu,

g) gdy Pacjent działa na szkodę Gabinetu i/lub jego dobrego wizerunku.

W przypadku zaistnienia sytuacji z punktów e), f) i g) opłacone wcześniej przez Pacjenta usługi nie podlegają zwrotowi.

 

III. KOSZTY REALIZACJI USŁUG

 1. Każda forma usług świadczonych przez Gabinet jest płatna.
 2. Koszt i czas trwania usług szczegółowo określony na stronie internetowej http://go-diet.pl/ jest w zakładce „Cennik”.
 3. Kwoty podane w Cenniku są kwotami brutto.
 4. Za opłaconą usługę Pacjent otrzymuje stosowny dokumentu księgowy.
 5. Płatność może być zrealizowana poprzez przelew na rachunek bankowy Gabinetu lub gotówką w siedzibie Gabinetu.  Płatność pobierana jest „z góry”
 6. Potwierdzeniem wpłaty jest zaksięgowanie na rachunku bankowym Gabinetu lub przesłanie potwierdzenia przelewu przez Pacjenta na adres mailowy Gabinetu.
 7. Brak wpłaty w terminie 7 dni od momentu wizyty powoduje zaprzestania przez Gabinet realizacji usługi.
 8. W sytuacji korzystania z pakietów usług istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty, przy czym zasady i termin spłaty ustalane są indywidualnie przez pracownika Gabinetu w formie pisemnej.
 9. Gabinet zobowiązuje się do dotrzymania umówionych terminów konsultacji każdego typu.
 10. Pacjent ma prawo przełożyć termin konsultacji osobistej nie później niż na dzień przed umówionym spotkaniem. W przypadku nie zgłoszenia się Pacjenta na umówioną wizytę w Gabinecie lub odwołanie takiej wizyty w dniu konsultacji Gabinet ma prawo odmówić dalszej współpracy z Pacjentem. W przypadku wizyt kontrolnych termin odwołania lub przeniesienia ich również obowiązuje na 24 godziny przed umówionym spotkaniem. W przypadku braku odwołania i niepojawieniem się na umówiony termin, wizyta kontrolna zostaje zaliczona jako zrealizowana bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 11. Spóźnienie się Pacjenta na umówioną wizytę powyżej 20 minut skutkuje skróceniem czasu przewidzianego na pełną konsultację.
 12. Gabinet nie odpowiada za opóźnienia w przyjęciach kolejnych Pacjentów wynikające z konieczności dłuższej konsultacji z poprzednimi Pacjentami.
 13. Gabinet zobowiązuje się do przestrzegania czasu wizyt i dbania, aby czas oczekiwania Pacjentów na wejście do Gabinetu był jak najkrótszy.
 14. W przypadku konieczności przełożenia lub odwołania konsultacji przez Pracownika Gabinetu, Pacjent zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany telefonicznie. Zostanie ustalony inny dogodny termin wizyty
 15. W przypadku konsultacji on-line lub telefonicznej konieczna jest wpłata całości kwoty za usługę.
 16. Brak nawiązania połączenia przez Pacjenta z Pracownikiem Gabinetu w celu odbycia konsultacji on-line lub telefonicznej w ciągu 20 minut licząc od umówionej godziny oznacza utratę całości wpłaconej kwoty. Jeśli do konsultacji nie dojdzie lub zostanie ona przerwana z przyczyn technicznych leżących po stronie Pacjenta lub operatora sieci teleinformatycznych, to o decyzji zwrotu kosztów decyduje pracownik Gabinetu. Jeśli do konsultacji nie dojdzie z winy Gabinetu, zobowiązuje się on do zwrotu całości poniesionych przez Pacjenta kosztów.

 

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Gabinet rozpatrywane są indywidualnie w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji osobiście w siedzibie Gabinetu, pocztą lub drogą mailową na druku udostępnionym przez Gabinet na życzenie Pacjenta.
 2. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Gabinet zobowiązuje się do zwrócenia Pacjentowi kosztów poniesionych podczas ostatniej wizyty poprzedzającej złożenie reklamacji.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługi realizowane w Gabinecie nie są usługami medycznymi i nie zastępują farmakologicznego leczenia wymaganego dla danego Pacjenta w jego jednostce chorobowej, a służą jedynie wspomaganiu leczenia wiodącego.
 2. Każdy rodzaj konsultacji świadczony przez Gabinet ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.
 3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za niewymierne efekty usługi lub pogorszenie stanu zdrowia Pacjenta, co może być spowodowane wieloma czynnikami mającymi wpływ na skuteczność dietoterapii, między innymi: jakość i długość snu, stres, fizjologia, przebyte choroby, brak możliwości przewidzenia reakcji proponowanej dietoterapii przez organizm, niestosowanie się lub stosowanie częściowe do proponowanej dietoterapii lub terapii żywieniowo-suplementacyjnej przez Pacjenta, a także zatajenie informacji na temat stanu zdrowia, wyników badań i przyjmowanych leków.
 4. Każda usługa realizowana jest indywidualnie. Rozpowszechnianie, kopiowanie lub sprzedawanie zaleceń, planów terapii żywieniowych i żywieniowo-suplementacyjnych może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej i stanowić potencjalne zagrożenie zdrowia lub życia osób, dla których nie były przeznaczone.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a w sprawach nieuregulowanych przepisami decyzję podejmują pracownicy Gabinetu.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gabinetem, a Pacjentem będącym konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Gabinetem, a Pacjentem niebędącym konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Gabinetu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 do odwołania. Jego treść jest dostępna w siedzibie Gabinetu i na stronie http://go-diet.pl/

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wejście zmian w życie rozpoczyna się w dniu ich ogłoszenia na stronie http://go-diet.pl/ w formie ujednoliconego tekstu regulaminu. Pacjentów obowiązuje regulamin aktualny w dniu jego podpisania.